Natuurpunt vzw zet sterk in op regionale samenwerking tussen de verschillende lokale afdelingen. De beslissing van de algemene vergadering van Natuurpunt Westkust om toe te treden tot Natuurpunt De Bron, is dan ook logisch. Het werkingsgebied deint op die manier uit van de kust tot Wervik, van de IJzer tot de Leie. In tijden waarbij polariseren en uiteendrijven van mensen en ideeën bon ton werd, bewijzen wij dat samenwerken en mensen bijeenbrengen ook nog altijd mogelijk blijft. Laten we klinken op een nieuwe toekomst voor het natuurbehoud in onze Westhoek!

31 oktober 2019 

Het is een klein maar opvallend oranje zwammetje van amper 3 cm diameter. Het lijkt een beetje op een mini-pingpongpalet en het heeft de exotische naam Favolaschia calocera. Op 23 oktober 2019 werd hij voor het eerst opgemerkt in Vlaanderen door Rudy Claeys in het Provinciaal domein de Palingbeek (Zillebeke, West-Vlaanderen). Een Nederlandse naam is er nog niet maar in het Engels noemen ze hem de “Orange pore fungus”. En hij werd voor het eerst waargenomen in Madagascar. 

2 oktober 2019

Met Natuurpunt De Bron vzw keken we vol verwachting uit naar het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Alleen al inzake de aanpak van de achteruitgang van de biodiversiteit, de waterschaarste, de verdroging en verzilting en de noodzakelijke aanplant van extra bossen… wacht er heel wat werk. We lezen in het Vlaams regeerakkoord rond Natuur en Omgeving veel mogelijkheden en kansen die een antwoord kunnen bieden op de bovenstaande uitdagingen. 

14 augustus 2019

In de onderhandelingsnota van Bart Dewever voor de vorming van een Vlaamse regering is sprake van de oprichting van vier ‘nationale parken’. Meteen werden diverse lijstjes gelanceerd van mogelijke gebieden die in aanmerking zouden komen. Tot onze grote verbazing wordt een gebied dat bovenaan zo’n lijst zou moeten prijken niet eens vernoemd. Blijkt nogmaals hoe de Westhoek op zo’n moment tot de vergeethoek van Vlaanderen behoort. We roepen de auteurs van het Vlaamse regeerakkoord op om de Westhoek tot het kwartet van de Nationale parken toe te voegen.

6 mei 2019 

Roerdomp

In het Blankaartgebied werden de voorbije jaren heel wat natuurinrichtingswerken uitgevoerd. De focus van het natuurinrichtingsplan lag vooral op rietvogels. In de oude rietlanden werden o.a. populieren en wilgen gekapt in een poging om het broedhabitat van soorten als roerdomp te herstellen. Deze beheerwerken werpen alvast mooie resultaten af, sinds 30 maart is het ‘spook van de Blankaart’ terug. Eindelijk!

25 november 2018

Elk jaar vindt in Vlaanderen de 'Dag van de Natuur' plaats, een actiedag van Natuurpunt waarop heel wat vrijwillige handen uit de mouwen worden gestoken om met Natuurpuntvrijwilligers een aanplant, knotwerk of ander beheerwerk uit te voeren in één van de Natuurpuntgebieden die Vlaanderen rijk is. Op zondag 25 november zoekt Natuurpunt Westland vele handen om een struikengordel aan te planten op het twee jaar oude perceel de 'Sint-Elooismote' in Langemark-Poelkapelle. Een 2000-tal planten zoeken een vaste stek en zullen in de toekomst een onderdak, schuil- en/of voedselgelegenheid bieden aan heel wat diersoorten.... 

Op zondag 22 april gaat over heel Vlaanderen opnieuw Erfgoeddag door met als thema ‘Kiezen’. Ook Langemark-Poelkapelle neemt terug deel aan dit evenement. Centrale plaats van afspraak: OC De Mariazaal, Bikschotestraat 107a in Bikschote, waar doorlopend van 13u tot 18u heel wat op het programma staat. De toegang is gratis. De vrijwilligers van LANGEMARK-POELKAPELLE Verbeeldt en Team Ontspannen van gemeente Langemark-Poelkapelle werken samen met Natuurpunt en CO7 om u volgend programma aan te bieden:

 

 

De Statiegeldalliantie
Jaarlijks kost de strijd tegen zwerfvuil een pak gemeenschapsgeld. Als regionale milieu- en natuurvereniging wenst Natuurpunt De Bron geen zwervend afval in de natuur, waterlopen en landelijk of stedelijk gebied. Dat afval wordt niet gerecycleerd en breekt niet of heel traag af met desastreuse gevolgen voor mens en dier. Statiegeld op plasticflesjes en blikjes ziet Natuurpunt De Bron als een belangrijke maatregel om het zwerfvuilprobleem aan te pakken, omdat iets wat een directe financiële waarde kan opleveren, veel minder kans maakt om achteloos weggegooid te worden dan verpakkingsafval zonder rechtstreekse tegenwaarde. Bovendien heeft het huidige inzamelsysteem van Fost-Plus herhaaldelijk bewezen dat het faalt voor wat betreft het vermijden van zwerfvuil. Daarom besliste Natuurpunt De Bron op haar raad van bestuur van 13 maart 2018 om toe te treden en zich achter de doelstellingen te scharen van de Statiegeldalliantie.

24 januari 2018

Op zondag 7 januari telden 46 vrijwilligers op 64 veldjes met wintergraan of Japanse haver in het westen van West-Vlaanderen een nieuw recordaantal overwinterende geelgorzen. Niet minder dan 880 zijn er geteld. Het vorige record van 748, van twee winters geleden, werd daarmee duidelijk gebroken. Die geelgors, die ging toch achteruit?

Wel, die geelgors ging inderdaad achteruit, en sterk. Tot begin de jaren 80 kwam deze gele akkervogel werkelijk overal in Vlaanderen voor, van in de duinen tot aan de Maas. Het was één van de meest algemene vogels van kleinschalige landschappen met hagen en hier en daar een boom. Met het verdwijnen van die hagen, van winterse graanstoppels, mestvaalten in de open lucht en kruiden in de wegbermen, kreeg de geelgors grote honger in de winter. Hun aantal nam een steile duik en ook de verspreiding kromp sterk. In West-Vlaanderen verdween de “gèspiet” (spreek uit: “hèspiet”) volledig, op een smalle strook van 5 à 10 km langs de Franse grens na, tussen Alveringem en Dranouter. Over die grens in Frankrijk is het nog altijd een wijdverspreide broedvogel, maar de landbouwintensivering laat zich intussen ook daar voelen. Kortom, het was tijd voor actie.

10 juli 2017

 

Tot voor kort was de lepelaar nog met uitsterven bedreigd in West-Europa. Maar sinds het begin van deze eeuw vindt de moerasvogel met z’n typische lepelbek zijn weg terug naar Vlaanderen. In natuurgebied de Blankaart broedt een kolonie van maar liefst 15 paren, het gaat om de tweede grootste kolonie van ons land. Met dank aan verschillende natuurinrichtingsprojecten.

 

De lepelaar is een grote, witte moerasvogel en behoort tot de familie van de ibissen. Hij valt goed op door zijn lange, lepelvormige bek en lange, zwarte poten. De top van de zwarte snavel is bij volwassen vogels geel. In de zomer zijn volwassen lepelaars herkenbaar aan hun kuif en gelige borstband. Jonge vogels hebben eerder een roze tot grijze bek en poten, en missen de gele snavelpunt.

 

16 januari 2017

 

De winter breekt aan en de Blankaart wordt de komende maanden omgetoverd tot een lawaaierig rustgebied van duizenden wintergasten zoals kwebbelende ganzen, kwakende eenden, krijsende roofvogels of kwetterende steltlopers ... Zelfs het spotten van impressionante kleine zwanen uit Siberië of de mysterieuze roerdomp is geen zeldzaamheid dezer dagen…                                                                           

 

Wil je meegenieten van dit schitterend natuurfenomeen? Kom dan tijdens de ‘Vogelhappening’ op 29 januari naar het BC De Blankaart. Kom binnen ontdekken wat je buiten kunt zien.  Vogelaars (lees = vrijwilligers die vogels spotten) nemen jullie mee naar buiten en laten jullie meegenieten van de gezellige drukte van 10.000-den ganzen, 35.000 eenden, steltlopers en roofvogels. Er worden minitourbussen ingelegd om ganzen te gaan spotten, kinderen kunnen vogeltaarten maken en voederplanken in elkaar timmeren, een vogelringer vertelt je alles over het hoe en waarom vogels ringen. Zowel binnen als buiten staat je een topnatuurbelevingsmoment te wachten. Vergeet alvast je verrekijker, warme kledij en laarzen niet. Infostanden binnen maken je wegwijs in de wereld van vogels: vogeltrek, vogels voeren en beloeren, vogelschedels, uilen en hun braakballen, boeken. Optiek Porteman maakt je wegwijs in gebruik van verrekijkers en telescopen. 

 

18 januari 2017

 

Vorig weekend vond naar goede gewoonte de jaarlijkse roofvogeltelling plaats in het werkingsgebied van Natuurpunt De Bron (Tussen Leie en IJzer). Op precies 30 plaatsen trokken vrijwilligers er op uit om na te gaan hoeveel gevederde rovers er zich in onze streek ophouden.

 

27 september 2016

 

In natuurgebied de Blankaart in Diksmuide is een dwergaalscholver gespot. Het is nog maar de vierde keer sinds 1830 dat de oostelijke vogelsoort in ons land gesignaleerd wordt. Afgelopen jaar kreeg De Blankaart alle reigersoorten van West-Europa over de vloer, met dank aan de recente natuurherstelwerken.

5 februari 2016

 

30.000 Kolganzen en 24.000 smienten overwinteren op dit moment in de IJzervallei rondom het natuurgebied De Blankaart. In totaal overwinteren meer dan 80.000 vogels(*) in de IJzervallei; vogels die gebruik maken van de (natte) graslanden, rietkragen en moerasjes om eten te zoeken, te rusten en te overwinteren. Dit piekmoment valt toevallig samen met de 45ste verjaardag van de Conventie van Ramsar. De Conventie van Ramsar is een internationale overeenkomst inzake waterrijke gebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als leefgebied voor watervogels. Ze is genoemd naar de stad Ramsar in Iran, waar begin 1971 de internationale conferentie inzake draslanden en watervogels plaatsvond. Daar werd op 2 februari 1971 deze overeenkomst ondertekend. Het is de oudste internationale, multilaterale overeenkomst inzake milieubescherming. De IJzervallei heeft op basis van deze conventie een internationaal beschermd statuut.

 

25 januari 2016

Op zaterdag 16 en zondag 17 januari organiseerde de Vogelwerkgroep van Natuurpunt De Bron haar jaarlijkse roofvogeltelling. 38 vrijwilligers telden de roofvogels binnen het werkgebied, de landschappen tussen IJzer en Leie. In Lampernisse en Nieuwkapelle werd de riviergrens even overgestoken om er twee roofvogelrijke gebieden bij te nemen. De tellers in De Palingbeek en omgeving, het complex van de Sixtusbossen, de Gasthuisbossen en Houthulstbos combineerden de inventarisatie met een geleide excursie om geïnteresseerden in te wijden in de boeiende wereld van de roofvogels.

11 januari 2016

In de week van 11 tot 15 januari tellen de leerlingen van 400 Vlaamse scholen de vogels op hun speelplaats. De actie maakt deel uit van het Grote Vogelweekend, de jaarlijkse tuinvogeltelling van Natuurpunt die doorgaat op 16 en 17 januari. Met de telactie wil de natuurvereniging gegevens verzamelen over de verspreiding van vogels in Vlaanderen. Tegelijk wil ze zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om iets te doen voor de vogels in hun tuin of op de speelplaats.