In de schoot van Natuurpunt De Bron zijn negen thematische werkgroepen actief. Deze werken samen met nationale en/of andere regionale werkgroepen. Alle werkgroepen publiceren in het ledentijdschrift De Bron over hun werking.

Meewerken met een werkgroep?

Je hoeft helemaal geen expert te zijn om toe te treden tot een werkgroep. Een gezonde dosis interesse is meer dan voldoende. Is je nieuwsgierigheid gewekt, stuur dan een mailtje naar de verantwoordelijke van de werkgroep. Je bent er van harte welkom.

In ons zeer dichtbevolkt land hebben vogels het vaak moeilijk. Drukke wegen, de vele hoogspanningskabels, de hinderende prikkeldraad, verraderlijke vensterramen en zelfs stropers en vogelvangers vormen nog steeds een bedreiging.

Het Vogelopvangnetwerk bestaat uit een netwerk van vrijwilligers die zieke of gewonde in het wild levende dieren naar een erkend opvangcentrum voor wilde vogels en dieren brengen.

 

In de provincie West-Vlaanderen zijn er twee erkende opvangcentra: Beernem en Oostende. De afstand vanuit onze regio naar één van deze centra is groot. Vrijwilligers halen zieke of gekwetste dieren op bij particulieren en brengen die naar het opvangcentrum.

 

Het Vogelopvangnetwerk Westland is actief in volgende gemeenten: Ieper, Poperinge, Vleteren, Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Wervik, Zonnebeke en Houthulst.

 

Woon je in één van bovenstaande gemeenten en ben je bekommerd om het lot van zieke of gekwetste in het wild levende dieren? Word dan vrijwilliger bij het Vogelopvangnetwerk en help mee vogels overbrengen naar het opvangcentrum! De geredde vogels zullen je eeuwig dankbaar zijn!

 

Een dier in nood! Bel het Vogelopvangcentrum Oostende (059 80 67 66) of Vogelopvangcentrum Beernem (050 79 09 59)!

 

Nuttige websites:

VOC Beernem

VOC Oostende

Vogelbescherming Vlaanderen

Binnen Natuurpunt De Bron vzw is een amfibieën- en reptielenwerkgroep actief. Ons werkingsgebied is rijk aan amfibieën en het omvat ook één van de kerngebieden van de Europees beschermde Kamsalamander.

De jaarlijkse “padden”overzetacties zijn het best bekend. Hierbij zetten vrijwilligers, van eind januari/begin februari tot begin april op gevaarlijke knelpunten padden, kikkers en salamanders veilig de straat over. Dit is een hele klus, maar vele handen maken licht werk. Interesse? Geef een seintje aan de lokale medewerkers.

 

Daarnaast behoren ook inventarisaties van poelen, habitatverbetering en educatie tot het werkpakket van deze werkgroep. Met scholen wordt er ook op stap gegaan en dit om hen wegwijs te maken in de wondere wereld van het waterleven. Ook op grotere evenementen zijn we aanwezig om uitleg te geven over onze inheemse amfibieën en de nood aan betere bescherming.

 

Regiocoördinator: Lieven Stubbe, Meenseweg 446, 8902 Zillebeke, 057/21 99 21, mail


Nuttige website:

Natuurpunt Amfibieënwerkgroep Hyla

Er vliegen, kruipen, lopen, graven en sluipen heel wat kriebelbeesten door ons leven. Iedereen heeft wel eens last van lastige vliegen, stekende muggen, bijtende dazen, in huis binnen dringende mieren, gevaarlijke wespen, … Toch zijn de meeste insecten onschuldige diertjes die voor de mens helemaal onschadelijk zijn. De schadelijke plantenluizen, erwten- en bonenkevers, kooletende rupsen en andere engerlingen zijn namelijk duidelijk in de minderheid. Heel wat insecten zijn nuttig en zelfs onontbeerlijk voor de mens. Lieveheersbeestjes en gaasvliegen verorberen miljoenen bladluizen. Wespen, vliegen en kevers zorgen voor de bestuiving bij heel wat bloemen en dit bij meer dan 80 % van onze planten, inclusief onze gekweekte groenten en fruit.

Er wordt binnen deze werkgroep vaak gewerkt rond studie en educatie. Regelmatig zijn er inventarisaties van onze eigen natuurgebieden en de andere domeinen binnen het werkingsgebied. Jaarlijks worden ook nachtvlinders geïnventariseerd met lichtbakken. Daarnaast worden ook cursussen gegeven over insecten, bijen en spinnen. Bijennestbakken en beestentorens worden gepromoot naar openbare domeinen en scholen toe.

 

Coördinator: Rudy Claeys, Haiglaan 75, 8900 Ieper – 057/20 24 54 mail

 

Nuttige websites

Online determinatiegids insecten (Fons Verheyde) 

Natuurpunt Vlinderwerkgroep

Natuurpunt Wilde bijen- en wespenwerkgroep Aculea

Het open karakter met vaak nog kleinschalige landbouw vormt een ideaal biotoop voor kerkuilen en steenuilen. De vele hooi- en weilanden zorgen voor een rijk aanbod aan voedsel. Oude gebouwen en kerken worden echter vaak afgesloten maar door het ophangen van nestbakken helpen de vrijwilligers van de werkgroep de kerkuil op zoek naar een goede broedplaats. Een open landschap met knotwilgen en andere kleine landschapselementen is dan weer een droom voor steenuilen.

 

In het werkgebied hangen meer dan zeventig nestbakken. Op geschikte locaties kunnen nog extra nestbakken worden gehangen. De werkgroep streeft ernaar om elke nestbak jaarlijks of tweejaarlijks een bezoekje te brengen. Ook wordt advies gegeven bij het verbouwen van loodsen en herinrichten van geschikte broedlocaties.

 

Ook voor andere roofvogelsoorten zoals torenvalken wordt vaak hulp geboden of advies voor bescherming gegeven.

 

Coördinator: Isabel Lemahieu, Baljuwstraat 6, 8720 Dentergem – 0474/32 69 98 mail

 

Nuttige website 

Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen

Het unieke aan onze regio is dat bezoekers er veel verschillende plantengemeenschappen kunnen ontdekken. Dankzij een goed beheer in onze natuurgebieden houden sommige zeldzame plantensoorten goed stand, kunnen ze massaal uitbreiden of komen ze terug na een periode van afwezigheid.

De plantenwerkgroep leidt graag het publiek rond in onze parels van natuurgebieden en dit met veel aandacht voor planten en beheer. In het voorjaar genieten van bloeiende bloemen, welriekende struiken en allerlei dieren. In de zomervakantie worden door Natuurpunt een negental (avond)wandelingen aangeboden in het Heuvelland, veelal met gidsen uit de plantenwerkgroep.

 

Jaarlijks volgt de plantenwerkgroep de planten op die voorkomen in de verschillende seizoenen in de natuurgebieden. Sinds 2002 worden deze gegevens aangevuld in de ‘lijst van de interessantste planten in de Heuvellandse natuurreservaten’. In het voorjaar trekken we twee à drie keer onze gebieden in op zoek naar speciale planten, discussiëren we over het toekomstig beheer van een nieuw stuk aangekocht grond of over de evolutie van een gebied. Verder bezoeken we interessante natuurgebieden buiten de eigen regio om onze plantenkennis te verbreden of op te frissen.

 

Dossiers opmaken voor de natuurgebieden inzake erkenning, monitoring, jaarrapporten, beheeropvolging en begroting behoren tot het takenpakket. Alle plantengegevens worden bijgehouden en ten gepaste tijde verwerkt in de vermelde dossiers. Ook leveren we een bijdrage aan de jaarlijkse 1000-soortendag, Open Bronnendag, Dag van het Park,… in de regio.

 

Natuur komt er niet zomaar vanzelf. Daarom wordt er ook gewerkt tijdens de jaarlijkse Dag van de Natuur en het Project De Mol (tweedaagse) o.a. aanplanten van nieuwe bomen en struiken of onderhouden van knotbomen, houtkanten, …

 

Coördinator: Johan Carette, Godtschalckstraat 18, 8958 Loker – 0470/04 36 68 mail

 

Plantenlijst Heuvellandse Natuurpuntreservaten 2016

 

Nuttige websites

Plantenwerkgroep Vlaanderen

Plantengids KU Leuven

Kaartmateriaal

 

Interessante boeken: Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest

Watervogels, steltlopers, zangvogels, … steeds is er iemand in de regio die een boontje heeft voor een vogelsoort of soortengroep. De vogelwerkgroep is op verschillende fronten actief en kan beroep doen op een trouwe schare medewerkers.

Tal van projecten kunnen zo uitgewerkt worden. Hiermee wordt ondersteuning gegeven aan o.a. de opvolging van de populaties van onze lokale broedvogels, watervogeltellingen, roofvogeltellingen, ... Naast de studie en bescherming staat ook regelmatig een uitstapje – soms met collega’s van buiten de regio – op het programma.

 

Voor onze eigen projecten kan de vogelwerkgroep rekenen op de steun en inzet van de vogelaars uit eigen regio. Veel bruikbare gegevens van waarnemers, zowel van binnen als buiten de regio, worden verzameld via de databank: www.waarnemingen.be. Surfen naar de deelwebsite http://westland.waarnemingen.be leidt de bezoeker naar de waarnemingen in onze eigen regio.

 

Coördinator: Wim Duran, Klaverstraat 4, 8900 Ieper – 0479 90 41 18 mail

 

Nuttige websites

Natuur.forum

Belgian Birds

Trektellen

Vogelgeluiden
Online vogelgids
Rapporteren ringen
Rare Bird Alert België

Vogelreisverslagen en vogelgebieden
Vogeldocumentatiefonds
Vertalingen van vogelnamen

De zoogdierenwerkgroep legt zich toe op de studie, bescherming en inventarisatie van zoogdieren. In onze regio werkt de zoogdierenwerkgroep voornamelijk rond een aantal specifieke thema's waarin ze zich kan vastbijten.

De vleermuizen, een aparte en fascinerende groep binnen de zoogdieren, krijgen een belangrijke plaats binnen de zoogdierenwerkgroep. Zo worden inventarisaties uitgevoerd met batdetector en volgt de zoogdierenwerkgroep waarnemingen op van overwinterende vleermuizen. Op initiatief van de zoogdierenwerkgroep worden ook suggesties gegeven voor een vleermuisvriendelijk beheer en steekt ze zelf de handen uit de mouwen om overwinteringsplaatsen voor vleermuizen te creëren.

 

Een tweede specifiek thema is de inventarisatie van populaties eikelmuizen in onze regio die de laatste jaren sterk terug gelopen zijn. Hieruit kunnen aanbevelingen gemaakt worden voor beschermingsmaatregelen naar het beleid toe.

 

Ook de locale coördinatie van het marternetwerk neemt de zoogdierenwerkgroep onder haar hoede. Het marternetwerk verzamelt verkeersslachtoffers van marterachtigen voor wetenschappelijk onderzoek voor het INBO. Waar nodig springt de werkgroep ook bij wanneer hinder kan ontstaan of wanneer een bepaalde soort in de verdrukking komt.

 

Coördinator: Kristof Goemaere, Bellestraat 16, 8954 Westouter – 0485/70 94 63 mail

 

Nuttige websites

Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep

Natuurpunt Vleermuizenwerkgroep

Marternetwerk

Vleermuizen

Vossen

Zoogdierenbescherming

Piet Hardeman

Ons Vlaamse land ligt bezaaid met trage wegen: verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden,… Veel van die trage wegen zijn in het verleden reeds verdwenen of dreigen in de toekomst te verdwijnen. Het verdwijnen van trage wegen is niet alleen een spijtige zaak, het gebeurt meestal op een onwettige manier.

Trage wegen hebben heel wat troeven. Ze kunnen gebruikt worden als wandel-, fiets- of ruiterpad en worden vandaag reeds ingeschakeld in wandel- en fietsroutes. Veldwegen en kerkwegels zijn immers ideaal voor wandelaars of fietsers die op een rustige manier van het landschap en de natuur willen genieten.

 

Trage wegen zijn, zeker in Vlaanderen, ook van belang voor natuurontwikkeling. In het dichtbebouwde Vlaanderen zijn de nog overblijvende natuurgebieden klein en sterk versnipperd. Trage wegen zorgen voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden over een groter gebied. Daarnaast zijn trage wegen een specifiek biotoop voor verschillende planten en insecten. Holle wegen nemen hierbij een specifieke plaats in door hun hoge ecologische en landschappelijke waarde.

 

Coördinator: Piet Hardeman, Goeberg 3, 8954 Westouter – 057/44 56 57 mail

 

Nuttige website

Trage Wegen vzw

 

 

De paddenstoelenwerkgroep heeft als doel de belangstelling én de beoefening van de mycologie te bevorderen. Zij wil ook bijdragen tot het behoud en de bescherming van de boeiende paddenstoelenflora in de regio.

Paddenstoelen zijn een wat moeilijker materie maar zowel beginners als gevorderden zijn welkom bij deze werkgroep. Studie, educatie en het verzamelen van waarnemingen van bijzondere soorten samen met gelijkgezinden zorgen voor een boeiend geheel.

 

Coördinator: Ann Top, Donkerweg 2A, 8920 Langemark – 057/48 64 11, mail

 

Nuttige websites:

Nederlandse Mycologische Vereniging

Natuurpunt - paddenstoelen herkennen