13 januari 2022

De beslissing is gevallen: het voorstel voor een Landschapspark Westhoek is geweigerd door Vlaanderen. Jammer en ongetwijfeld zullen hierdoor een pak middelen voor streekontwikkeling, recreatie, natuur, … de komende jaren niet naar de Westhoek komen. Jammer, voor de streek op zich en voor veel ondernemers en ontwikkelingen hier.

De jury oordeelde dat er in het voorstel onvoldoende evenwicht zat en onvoldoende draagvlak. Dat de betrokken gemeentebesturen maar eens goed in eigen boezem kijken welke kansen en centen hierdoor voorbij gaan aan de streek. Dat geen enkele Westhoekgemeente de komende jaren komt klagen dat er te weinig Vlaamse middelen naar de streek komen. Ze hebben het door hun verdeeldheid zelf gezocht. Dat is vooral jammer voor de streek en voor de bevolking die zo een pak kansen mist.

De uitdagingen voor en nood aan impulsen rond klimaat, biodiversiteit, streekontwikkeling … blijven hoe dan ook groot. De Westhoek mist nu een enorme kans door niet eendrachtig voor een ‘Landschapspark Westhoek’ te gaan. Verdeeldheid loont zelden. Laten we daar als streek lessen uit trekken en de volgende kans wel eendrachtig grijpen en verder kijken dan de eigen koker.

Ondertussen merken we duidelijk dat het draagvlak voor een degelijk natuurbeleid groeit, dat we meer leden krijgen, heel veel vragen over milieu- en natuurdossiers. Natuur leeft dus wel degelijk bij heel veel mensen en dat sterkt ons om onze werking nog beter uit te bouwen. We hopen dat de politici die in het debat zo’n grote voorstander waren van de versterking van het Regionaal Landschap Westhoek in plaats van de oprichting van een Landschapspark, woord houden en dat effectief doen. We zullen ze met Natuurlijk De Bron daar alvast blijven aan herinneren.

Maar we doen voort, zoals steeds. De roep vanuit de samenleving naar een gezonde en natuurlijke boerenbuiten klinkt steeds luider. Wie dit ontkent leeft nu al in het verleden.

Het bestuur van Natuurpunt De Bron vzw