Ook na dit leven kan je nog veel betekenen voor deze mooie wereld. Daarom zijn steeds meer mensen bereid om een goed doel zoals Natuurpunt financieel te ondersteunen. Met die inkomsten kan Natuurpunt heel wat extra natuur aankopen en veilig stellen. Erfenissen winnen aan belang om natuurgebieden te behouden voor de volgende generaties en duolegaten zijn zowel voor het goede doel als voor de erfgenamen een interessante formule, zeker als de erfgenamen verre familieleden zijn of zelfs mensen met wie er geen familieband is.

Successieplanning betekent dat je nog tijdens je leven de overdracht van je vermogen organiseert en maatregelen treft waardoor de erfgenamen later geen of toch veel minder successierechten zullen moeten betalen. Uitgangspunt is dat je er geen cent méér voor moet uittrekken en dat je de perso(o)n(en) die je wilt bevoordelen niet tekortdoet, wel integendeel. De kerngedachte is dus de minst belaste weg te zoeken door spitsvondig met de zaken om te gaan en dit volkomen binnen de wettelijke krijtlijnen.

Overweeg je Natuurpunt te begunstigen of wens je meer informatie over hoe je via een erfenis of schenking de natuur in je buurt een extra duwtje in de rug kan geven? Neem dan contact op met ons secretariaat om een vertrouwelijk gesprek te regelen met Natuurpunt. Het staat u uiteraard ook vrij om rechtstreeks met Natuurpunt contact op te nemen (Joost Verbeke • 015/29 72 49 • 0477/20 47 27 •  joost.verbeke@natuurpunt.be).

Testament
Wie zijn vermogen naar eigen inzicht wil verdelen, maakt best een testament. Indien er geen testament is, regelt de wet alles, maar waarschijnlijk niet op de wijze waarop je dit voor ogen had. Een testament opmaken, moet dus gebeuren terwijl je nog leeft maar kan je op elk ogenblik wijzigen zolang je leeft en daartoe in staat bent. Er gebeurt dus niets zolang je leeft. Door opname van Natuurpunt in je testament, kan (een deel van) je vermogen worden aangewend om de biodiversiteit verder te beschermen. Tezelfdertijd kan je daardoor misschien nog meer geven aan diegenen die je dierbaar zijn (zie duolegaat).

Legaat
Een legaat is de overdracht per testament van een deel of het geheel van je roerende en onroerende goederen aan een persoon of aan een organisatie, zoals Natuurpunt, die gerechtigd is om je legaten te aanvaarden. Naast het deel dat toekomt aan de wettelijke erfgenamen, kan je zelf bepalen hoe je bezittingen na het overlijden worden verdeeld. Via een legaat kan je dus van Natuurpunt je erfgenaam maken. Een legaat aan Natuurpunt is fiscaal aantrekkelijk omdat de successierechten voor goede doelen zoals Natuurpunt heel laag liggen. Waar het tarief van de successierechten voor broers, zussen, neven, nichten of vreemden hoog tot zeer hoog ligt (van 30 tot 65% en meer in Vlaanderen), is dit voor Natuurpunt ‘slechts’ 8,5% in Vlaanderen. Je erfenis komt dan ook bijna volledig ten goede aan de projecten van Natuurpunt.

Duolegaat
Het duolegaat (of legaat met last/opdracht) is een geschikte techniek indien je een deel van je bezittingen aan een goed doel wenst na te laten, zonder je erfgenamen (of legatarissen) hierdoor te benadelen. Je legateert een bepaald deel van je vermogen aan een goed doel zoals Natuurpunt en je legt het goede doel hierbij de last op om - naast de successierechten op het eigen legaat - ook de successierechten van het erfdeel van de andere legatarissen te betalen. Deze techniek kan een aanzienlijke besparing aan successierechten opleveren en leidt ertoe dat je erfgenamen of andere legatarissen netto zelf meer kunnen overhouden doordat deze niet de volle pot aan successierechten moeten betalen!

Schenkingen
Schenken is een manier om tijdens je leven een deel van je bezittingen te verdelen. Schenken bied je ook de mogelijkheid om je erfgenamen successierechten te besparen. Maar… gegeven blijft gegeven. Op een schenking kan men in principe niet terugkomen, behalve tussen echtgenoten. Zij kunnen nog steeds van gedachten veranderen. Je mag ook maar een gedeelte van je bezittingen wegschenken, wanneer er nog reservataire erfgenamen (kinderen, kleinkinderen, ouders) in leven zijn.

Schenking van roerende goederen in Vlaanderen
Wil je een familielid of Natuurpunt een bijzondere kans geven of een financieel steuntje in de rug? Dan kun je geld, juwelen of kasbons schenken via een handgift. Dit kan gebeuren met een minimum aan formaliteiten en kosten. Als je minstens drie jaar na de schenking nog leeft, wordt later in de berekening van de successierechten geen rekening meer gehouden met wat vooraf geschonken werd. Overlijd je vroeger, dan gaat dit fiscaal voordeel verloren.

Schenking van roerende goederen in Vlaanderen via notariële akte
Vanaf 1 januari 2004 geldt in Vlaanderen voor de schenking van roerende goederen een vlak tarief: 3% voor schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten (incl. samenwonenden), 7% voor schenkingen aan andere personen maar 5,5 % voor organisaties zoals Natuurpunt.

Schenking van onroerende goederen
Wanneer je een huis, een appartement of een grond wil schenken dan moet de notaris een akte opmaken en moeten schenkingsrechten worden betaald. Daarvoor ga je dus zeker naar een notaris. De tarieven zijn progressief.

Fiscaal aftrekbare giften
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar, waarbij het fiscaal attest toegestuurd wordt in de maand maart/april volgend op het jaar van de gift. Het plafond van een fiscaal aftrekbare gift is vastgesteld op 10% van het netto belastbaar inkomen, met maximaal 299.780 euro (te indexeren) per fiscaal boekjaar. Lees meer hierover op de webpagina giften .

Infosessies Natuurpunt
Geregeld organiseert Natuurpunt informatiedagen over testamenten. Heb je interesse of overweeg je om Natuurpunt als goed doel op te nemen in je testament, dan ben je van harte welkom. Joost Verbeke zal je een praktisch overzicht bieden van de mogelijkheden die er bestaan en van de fiscaal voordeligste formules. Na afloop heb je de tijd om onder vier ogen je persoonlijke vragen te stellen. Inschrijven hoeft niet maar Natuurpunt hoort graag van je komst. Wens je hulp bij het opmaken van je testament? Neem ook dan gerust contact. Natuurpunt maakt graag tijd voor je of om bij je thuis een en ander te bespreken onder vier ogen.

Joost verbeke - 015/29 72 49 - 0477/20 47 27 - mail

De brochure testamenten en legaten
Vraag de Natuurpuntbrochure over testamenten aan Joost Verbeke of download ze hier.