De Vlaamse Regering besliste op 18 december 2015 tot de definitieve goedkeuring van het nieuwe erkennings- en subsidiëringsbesluit van milieu- en natuurverenigingen. Hiermee wordt de procedure met ingang van 1 januari 2017 hervormd. Aandachtspunten zijn eenvoud, eenvormigheid en transparantie in erkennings- en subsidieprocedure, een drastische vermindering van administratieve lasten en interne beheerskosten en een helder kader met duidelijke, resultaatgerichte en haalbare indicatoren. De bijlage 1 bij het besluit geeft de invulling van de activiteitenmodules voor de verschillende categorieën van verenigingen weer.

Nieuw is dat erkennings- en adviescommissies advies zullen geven over de ingezonden aanvragen. Begeleidingscommissies zullen nadien de werking van erkende verenigingen evalueren en waar nodig dwingende aanbevelingen formuleren. De administratie heeft in deze commissies een eerder ondersteunende functie, maar kan ook sancties treffen indien nodig.

Ook de decretale inbedding werd aangepast ten behoeve van dit nieuwe besluit. Het decreet van 29 april 1991 tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen werd gewijzigd door het decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie van 18 december 2015.

Natuurpunt De Bron was vroeger reeds erkend en diende binnen de nieuwe regelgeving opnieuw een aanvraag tot erkenning en subsidiëring in. Dit aanvraagdossier bevat een aanvraagformulier met de gegevens van de vereniging, een meerjarennota 2017-2021 inclusief minimummodel financiering, de jaarplanning 2017 en een werkingsverslag waaruit moet blijken dat de vereniging in het verleden reeds een actieve werking had. Wie geïnteresseerd is, kan de meerjarennota 2017-2021 en de jaarplanning 2017 altijd opvragen via ons secretariaat.

Beleidsnota 2017-2021 

Om erkend te worden en financiële ondersteuning te krijgen, moeten milieu- en natuurverenigingen tegen 1 juli 2016 een vijfjarenplan indienen bij het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. In dat plan moet de missie en visie van de vereniging voor de periode 2017-2021 staan, net zoals de doelstellingen en de beoogde resultaten. In het nieuwe erkennings- en subsidiëringsbesluit wordt een onderscheid gemaakt tussen gewestelijke en eerder regionale verenigingen en thematisch of eerder op ledenwerking gerichte verenigingen.

De hervorming van de subsidieregels leidt tot minder planlast en tot kansen om de eigen meerwaarde vanuit de inhoud te bewijzen. Minder prettig voor de milieu- en natuurbeweging is echter de bevriezing van de budgetten. Voor de subsidiëring is voortaan in de eerste plaats niet het aantal activiteiten van belang, maar dat verenigingen een impact kunnen realiseren. 

Natuurpunt De Bron maakte begin 2016 als regionale vereniging haar eerste langetermijn beleidsplan op voor de periode 2017-2021. Hierin bepaalde zij, op basis van een opgezet traject van inspraak via verschillende bevragingen, de klemtonen van haar werking in die periode.